รับรหัส
ประเภท :
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
รหัสผ่านชั่วคราว :
        ประเภท : ผู้สมัครต้องระบุประเภทที่สมัครโดย
                       1. บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และไม่รวมถึงพนักงานผู้รับแจ้งความ
                       2. นิติบุคคล หมายถึงกลุ่มบุคคล องค์กร หรือมูลนิธิ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดาและให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ
                       3. เจ้าพนักงาน หมายถึงเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความ

        หลังจากที่ระบุประเภทแล้ว ให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขนิติบุคคล และรหัสผ่านชั่วคราว แล้วกดปุ่ม "รับรหัสผ่าน" เพื่อรับรหัสสายลับ / เจ้าหน้าที่ และรหัสผ่าน