คุณสมบัติของสายลับ ปปง.
    ๑. ต้องไม่เป็นบุคคล นิติบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ๒. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตอบคำถามเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ได้ ทั้งนี้ การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการตอบคำถามนั้น อาจใช้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนหรือวิธีอื่นใดที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้

จรรยาบรรณและหน้าที่ของสายลับ ปปง.
    ๑. ต้องมีความมุ่งมั่น และความกล้าที่จะแจ้งเบาะแส ในการนำจับหรือ นำสืบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้กับสำนักงาน ปปง. เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทราบ
    ๒. ต้องมีคุณธรรมไม่กลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่ปราศจากความจริง
    ๓. ต้องไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
    ๔. ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการอ้างประโยชน์จากการเป็นสายลับ ปปง.
    ๕. ต้องไม่ทำให้สำนักงาน ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เสื่อมเสีย เกียรติยศ ศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงในการเป็นหน่วยงานที่เป็นความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ๖. มีหน้าที่ในการร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ๗. มีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ที่ตนเองได้พบหรือทราบให้สำนักงาน ปปง. ทราบ
    ๘. มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามพฤติการณ์ ความเคลื่อนไหว ของบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปแล้วให้สำนักงาน ปปง.ทราบ เมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่หรือเปลี่ยนไปจากที่ได้แจ้งไปแล้ว
    ๙. มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นสายลับ ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

การพ้นจากการเป็นสายลับ ปปง.
    ๑. ขาดคุณสมบัติของสายลับ ปปง.
    ๒. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหน้าที่ของสายลับ ปปง.
    ๓. กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

สิทธิของสายลับ ปปง.
    ๑. สายลับ ปปง. มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการของสายลับ ปปง.ตามหลักสูตรที่สำนักงาน ปปง. ได้จัดขึ้น และจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ปปง. ตามที่ร้องขอ
    ๒. สายลับ ปปง. มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับการข่มขู่ หรือคุกคามต่อชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจรวมทั้งครอบครัว อีกทั้งการปกปิดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่และสถานะของตน
    ๓. บุคคลที่สมัครเป็นสายลับ ปปง. ไม่มีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดจากสำนักงาน ปปง.