ยินดีต้อนรับสู่ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 

                 สำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดมูลฐาน / ความผิดฐานฟอกเงินและระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (AMCES) โดยสงวนสิทธิ์ผู้ใช้งานเฉพาะผู้ที่มีรหัสสายลับ / เจ้าหน้าที่ และรหัสผ่านจริงเท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครได้ โดยเลือกที่ "สมัครสายลับ" หรือ "ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่"

                 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเป็นสายลับของสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ หลังจากการสมัคร ผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ในการรับรหัสสายลับและรหัสผ่านหลังจากวันที่สมัคร 15 วัน สำหรับการรับรหัสดังกล่าว ให้กดที่ปุ่ม "รับรหัส"

                 สำหรับเจ้า่พนักงานหน่วยงานราชการที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้ หลังจากการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ในการรับรหัสเจ้าพนักงานและรหัสผ่านหลังจากวันที่สมัคร 15 วัน สำหรับการรับรหัสดังกล่าว ให้กดที่ปุ่ม "รับรหัส"
                เจ้าพนักงาน หมายถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้าราชการสำนักงาน ปปง. และอีกประเภทหนึ่งคือข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

                 สำหรับผู้สมัครสายลับหรือเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนผ่านระบบเสร็จและได้รับรหัสผ่านชั่วคราวแล้ว โดยผู้สมัครต้ิองกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขนิติบุคคล และรหัสผ่านชั่วคราวของผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่ แล้วจึงกดปุ่มรับรหัสเพื่อรับรหัสสายลับหรือรหัสเจ้าหน้าที่และรหัสผ่านจริง

                เมื่อผู้แจ้งความมาพบพนักงานผู้รับแจ้งความไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ตามป.วิอาญามาตรา ๒(๑๑) คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี-ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ข้าราชการสำนักงาน ปปง. หรือข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็ฯพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประสงค์จะแจ้งคามนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความ จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดลงในแบบใบรับแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สินในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แบบ ปปง. สร.1-01) ซึ่งปรากฏในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบงานนี้
                เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความจะต้องพิมพ์ แบบ ปปง. สร.1-01 ออกมา 3 ชุด แล้วให้ผู้แจ้งความลงชื่อ / พิมพ์นิ้วมือและพนักงานผู้รับแจ้งลงชื่อไว้ด้วย หลังจากที่ผู้แจ้งความลงชื่อ / พิมพ์ลายนิ้วมือและผู้รับแจ้งความลงชื่อแล้ว ผู้รับแจ้งความจะมอบเอกสารให้ผู้แจ้งความเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด เจ้าหน้าที่เก็บไว้ที่หน่วยงานของตน 1 ชุด และส่งไปที่สำนักงาน ปปง. 1 ชุด

       การสมัครสายลับ ปปง. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ (๔) กำหนดให้มีการส่งเสริม ความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๔๐ (๑) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น

คุณสมบัติของสายลับ ปปง.