สมัครสายลับ
 
บุคคลธรรมดา
 
นิติบุคคล
        สายลับ หมายถึง "ผู้แจ้งความนำจับ" หรือ "ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน"

        บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และไม่รวมถึงพนักงานผู้รับแจ้งความ

        นิติบุคคล หมายถึงกลุ่มบุคคล องค์กร หรือมูลนิธิ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดาและให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ

        การสมัครเป็นสายลับประเภทบุคคลธรรมดา ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ดอกจันทน์สีแดง (*) และช่องอื่นๆที่ต้องการใส่ข้อมูล แล้วจึงกดปุ่ม "สมัคร" เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

        การสมัครเป็นสายลับประเภทนิติบุคคล ให้ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดขององค์กรของท่านให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ดอกจันทน์สีแดง (*) และช่องอื่นๆถ้าท่านต้องการใส่ข้อมูล แล้วจึงกดปุ่ม "บันทึก" หลังจากนั้น ให้ท่านใส่รายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. จะใช้เป็นตัวแทนขององค์กรเมื่อต้องการติดต่อกับองค์กรของท่าน โดยกดที่ตัวอักษร "เพิ่มบุคคลที่ติดต่อ" เพื่อไปยังหน้ากรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลของผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "เพิ่ม" แล้วระบบจะกลับมาที่หน้าข้อมูลขององค์กร เมื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อครบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "รับรหัส" เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

        เมื่อท่านได้รับรหัสชั่วคราวแล้ว กรุณาใช้รหัสชั่วคราวและหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขนิติบุคคลมารับรหัสของท่านผ่านทางระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ในอีก ๓๐ วัน มิฉะนั้นระบบงานจะลบข้อมูลของท่านที่บันทึกการสมัครไว้แล้วออกจากสารบบข้อมูล ทั้งนี้ รหัสชั่วคราวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลที่บันทึกในเบื้องต้นเท่านั้น

        ในการสมัครเป็นสายลับ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการทุกประการ หากความปรากฏว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการทุกประการ หากความปรากฎว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ปปง. ยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นสายลับ สำนักงาน ปปง.

        อนึ่ง การสมัครเป็นสายลับจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งใบสมัครสายลับพร้อมกรอกข้อมูล ลงชื่อ พิมพ์ลายนิ้วมือให้ครบถ้วน และสำนักงาน ปปง. ได้รับไว้ภายในภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ท่านได้สมัครผ่านระบบงานนี้

        หากท่านสงสัยหรือขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อมาที่สำนักงาน ปปง. โทรศัพท์ 0-2219-3600 ในวันและเวลาราชการ

        การสมัครสายลับ ปปง. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ (๔) กำหนดให้มีการส่งเสริม ความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณสมบัติของสายลับ ปปง.

        สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งนิติบุคคล สมัครเป็นสายลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สายลับ ปปง.) โดยสำนักงาน ปปง.จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 วัน หลังจากนั้นจะส่งรหัสสายลับ ปปง.ให้ท่านทางไปรษณีย์